Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) / Kwaliteitsimpuls en visitaties
Kwaliteitsimpuls en visitaties

Project kwaliteitsimpuls
Het doel van het project Kwaliteitsimpuls is het bevorderen van de kwaliteit van de taakuitvoering bodembeheer door de overheid. Dit verloopt via het implementeren van een kwaliteitssysteem voor taken bodem en ondergrond, uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen door deelname aan onderlinge visitaties en aan periodiek overleg van het Platform POKB. Het project is een initiatief van SIKB, I&M en RWS Leefomgeving-Bodem+.  Het project Kwaliteitsimpuls staat niet op zich. Het sluit aan bij:

  • de kwaliteitsstandaard in de vorm van de SIKB Normblad 8001/8002
  • de kwaliteitssystemen die overheden hebben ontwikkeld 
  • de concretisering van de Normbladen voor in diverse Handreikingen (HUMs) en methoden (BUMs) 
  • de intensivering van de begeleiding van overheden door SIKB en Bodem+

Het gaat er om op een positieve en stimulerende wijze de prestaties van de betrokken organisaties te verbeteren (lees meer).

Tegemoetkoming in de kosten: door aan het project Kwaliteitsimpuls mee te doen kan een provincie of gemeente die bevoegd gezag Wbb is gedurende een langere periode (tweede fase t/m 2014) in aanmerking komen voor een vergoeding ter hoogte van 0,4 of 0,6 FTE. De provincie of gemeente dient dan wel aan de eisen van het project te voldoen:

  • kwaliteitssysteem implementeren
  • deelnemen aan onderlinge visitaties
  • deelnemen in het platformoverleg POKB

De actuele planning van de visitatieronde vindt u hier. De resultaten van de afzonderlijke visitaties worden besproken tijdens het overleg van het platform POKB. Het overzicht komt in de jaarrapportage terug (eerste maal over 2007). De coördinatie wordt verzorgd door SIKB in nauwe samenwerking met Bodem+.

De thema's voor 2020 zijn:
1. Omgevingswet - follow up 2018: decentrale regels, VTH-taken en warme overdracht.
2. Grondwater.

De thema's voor 2018 waren:
1. Omgevingswet: Integratie van bodem in omgevingsgericht werken, integraal werken, omgevingsvisie en ondergrond (gebiedsgericht beheer).
2. VTH-implementatie met aandacht voor Besluit bodemkwaliteit (borging van gemeentelijke taak door OD). 

Het thema voor de visitaties 2014 was 'omgeving, organisatie, ondergrond (O3)'.

In 2009-2011 was het thema 'presentatie-indicatoren' (inventarisatieronde en verdieping). In 2011-2012 was het thema 'kwaliteit van het Bodembinformatiebeheer'.