Wat zijn visitaties?

In verband met corona is voor 2021 een digitale visitatie op afstand in duo-vorm ontwikkeld. Hier vindt u een toelichting op de aanpak. De hulpmiddelen vindt u onder het betreffende kopje.

Er is een pilot uitgevoerd door gemeente Hengelo en OZHZ. De resultaten vindt u in het verslag van POKB van 10 december 2020.

Een visitatie is een bezoek van 2 POKB-deelnemers aan een andere POKB-deelnemer. Doel van de visitaties is de deelnemers aan POKB te stimuleren hun aanpak verder te verbeteren en te professionaliseren. Daarmee sluiten de visitaties aan bij de fase van ontwikkeling van de kwaliteitssystemen van de deelnemers. Een visitatie is aanvullend op interne audits. Het is geen bezoek van een certificerende instelling of een inspectie. Het gaat er om op een positieve en stimulerende wijze de prestaties van de betrokken organisatie te verbeteren.

Deelname staat open voor iedere provincie, gemeente en omgevingsdienst. Ook organisaties die niet deelnemen aan het project Kwaliteitsimpuls kunnen dus deelnemen.
Werkwijze: iedere participerende organisatie wordt 1 x per 5 kwartalen bezocht door 2-3 personen, namelijk 2 medewerkers van andere participerende organisaties en soms ook een auditor van SIKB of Bodem+.  Jaarlijks is er 1 vast thema dat bij iedere visitatie aan de orde komt. Daarnaast een onderwerp ter keuze van de bezoekers en een onderwerp ter keuze van de ontvangende organisatie. Voor het voorbereiden en het uitvoeren van de visitaties zijn diverse hulpmiddelen opgesteld. Ten behoeve van de feed back worden van de visitatie-gesprekken verslagen opgesteld. De bezochte organisatie krijgt die samen met een concluderende brief door SIKB toegezonden. De resultaten zijn mede basis voor de visitatie in het volgende jaar.

Klik hier voor de notitie "Ervaringen visitaties 2007 - 2018". 

Planning en coördinatie 
De actuele planning van de visitatieronde vindt u hier. De resultaten van de afzonderlijke visitaties worden besproken tijdens het overleg van het Platform POKB. Het overzicht komt in de jaarrapportage terug (eerste maal over 2007). De coördinatie wordt verzorgd door SIKB in nauwe samenwerking met Bodem+.

Introductie thema's
Ieder jaar is er een thema dat bij alle visitaties ter sprake komt. Aan de hand van dit thema vindt ook een beoordeling plaats hoe ver de deelnemers zijn met het ontwikkelen van hun kwaliteitssysteem. Dit geeft jaarlijks een actueel inzicht (jaarrapport) en vormt weer input voor de selectie van het thema in het navolgende jaar.

In 2007 is gestart met het thema kwaliteitssysteem en onderzocht of de deelnemers beschikken over:

  • een beschreven kwaliteitsmanagementsysteem. Bevat het kwaliteitssysteem alle relevante taken en voldoet de opzet aan het betreffende Normblad? Wordt het systeem beheerd en actueel gehouden?
  • een volledig geimplementeerd en geauditeerd kwaliteitssysteem. Kennen management en medewerkers de afspraken en werken zij volgens de afspraken? Vinden er periodieke audits plaats en wordt opvolging gegeven aan verbetermaatregelen?

De thema’s van opvolgende jaren vindt u onder Kwaliteitsimpuls en visitaties.