Hulpmiddelen visitaties

Door het Platform POKB zijn hulpmiddelen ontwikkeld die gebruikt worden bij het voorbereiden en uitvoeren van de onderlinge visitaties. Dit zijn:

1. Draaiboek visitatie 2018
2. Modelagenda dagindeling visitatie 2018 - startvisitatie
3. Modelagenda dagindeling visitatie 2018 - follow up
4. Notitie thema's 2018
5. Checklist visitatie
6. Handleiding visitor
7. Infobrief aan de visitee
8. Model documentuitvraag
9. Modelverslag systeem kwaliteitzorg en folllow up - 2016
10. Modelverslag startvisitatie - 2018
11. Modelverslag visitatie omgevingswet - 2018
12. Modelverslag visitatie besluit bodemkwaliteit - 2018
13. Beoordeling startvisitatie - 2018
14. Modelbrief voor afronding visitatie - 2018
15. Modelverslag startvisitatie Toezicht en Handhaving - 2018

Het Uitvoeringsplan beschrijft de werkwijze bij de visitaties, het gebruik van hulpmiddelen bij de visitaties en de feedback op POKB, zoals in 2006 is vastgesteld.

Voor de beoordeling van de visitaties in 2016 is een afzonderlijk hulpmiddel opgesteld in de vorm van een korte handreiking en een Excel overzicht zelfevaluatie (+ toelichting). Deze hulpmiddelen zijn ook ter voorbereiding door de visitee of bij een interne audit bruikbaar. 

Algemene orientatie: voor de algemene orientatie is het derde werkboek Actief Bodembeheer met de titel "Kwaliteit begint vanaf de bodem" lezenswaardig. Dit werkboek is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar. U vindt daarom hieronder een pdf.-versie in delen

Voorkant

Samenvatting en inleiding

1. Samenhang tussen kwaliteitszorg en actief bodembeheer

2. Klantfilosofie zorgt voor betere dienstverlening


3. Naar een beheerst bodemproces

4. Streven naar continue verbetering

5. Invoeren van kwaliteitszorg op maat

Achterkant